LESNÍ ŠKOLA STUDÁNKA
školácká skupina pro I. stupeň ZŠ

274169463_10158604035385779_1776820014180048194_n
274169463_10158604035385779_1776820014180048194_n

press to zoom
20220407_135031 (1)
20220407_135031 (1)

press to zoom
274169463_10158604035385779_1776820014180048194_n
274169463_10158604035385779_1776820014180048194_n

press to zoom
1/2

AKTUALITY: 

 

 

Naše lesní škola Studánka znamená: 

 

 

 • Učitelé, kteří mají rádi svoje žáčky a práci s nimi.

 • Rodinná atmosféra v bezpečném a podnětném prostředí - vřelé, aktivní a přátelské vztahy mezi žáčky i mezi žáčky a jejich učiteli.

 • Individuální přístup respektující a zohledňující slabší i silnější stránky žáčků s cílem posílení slabších a rozvíjení silnějších.

 • Naprosto upřímná, vyčerpávající a flexibilní komunikace s rodiči - možnost individuálních konzultací i mimo definované termíny.

 • Zdravá a kvalitní strava (dopolední a odpolední svačina, oběd) za 60 korun na celý den.

 • Učíme se spolu - prezentacemi, projekty, hrou, sdílením, v dialogu.

 • Učíme se fyzicky - v pohybu, se zapojením všech smyslů a s názornými pomůckami, které si často vytváříme (i z materiálů z lesa)

 • Chyba je pro nás zdroj vědění.

 • Vedeme děti k sebevědomému, ale reálnému sebehodnocení a k objevování jejich silných stránek.

 • Testujeme bez známek - test je prostředkem ke kontrole nabytých znalostí a materiálem, s kterým se dá dál pracovat při odstraňování chyb

 • Hodnotíme ústně, rozsáhle, podle pravdy

 • Používáme pozitivní motivaci

 • Měsíční školné činí 6000,- Kč

 

       Harmonogram lesní školy

 • Vyučování od 8.30 do 12:00 s navazujícím programem v družině do 16:30 (odpolední odpočinek s čtením, výtvarnou výchovou a jinými aktivitami vázanými na téma týdne, volná hra venku).

 • Výuka angličtiny jednou týdně v rozsahu dvou hodin formou poslechu, konverzace, hry i pracovních listů vevnitř i venku od prvního ročníku. Ve vyšších ročnících se chceme zapojit do spolupráce s British council.

 • Protože máme rádi matematiku, víme jak je důležitá a že se za předpokladu, že se učí správně, může stát oblíbeným předmětem pro její hravost, učíme matematiku Hejného metodou.

 • Používáme učebnice nakladatelství Fraus, které v případě Matematiky, Českého jazyka a Prvouky probíráme v celém jejich rozsahu.

 • Venku se učíme každý den do 10:30. Následující hodinu a půl se věnujeme výuce vevnitř. V prostoru (hudební výchova, výtvarná výchova, projektová výuka) i v lavicích (nácvik psaní a práce na úkolech v pracovních sešitech a tematických listech)

 

       Výhody konceptu lesní školy

 • I přes to, že naše děti zvládají uchopit učivo podle RVP v plném rozsahu, můžou být i nadále většinu dne venku.

 • Pro děti (jako i dospělé) je volný pobyt v rozmanitém terénu, na čerstvém vzduchu a v intuitivním volném pohybu fyzicky i psychicky prospěšný.

 • Je dokázané, že se děti venku lépe soustředí, jsou mémě unavené a šťastné.

 • K vyspělému rozvinutí jemné motoriky tolik důležité pro správné zvládnutí psacího vázaného písma je nutná rozvitá hrubá motorika. A ta se nejlépe trénuje pohybem v rozmanitém terénu (nikoli v tělocvičně).

 • Ke bdělé koncentraci dětí je důležité, aby byli tzv. vyběhané, spokojené a jejich krev byla dostatečně okysličena. Proto se děti nejlépe připraví k výuce ranním pobytem venku.

 • Nové témata vždy začínáme probírat venku, kde je mentální soustředění dětí nejlepší. Tady uchopují nové znalosti a mají skvělé nápady k jejich reálnému použití. V lavicích již jen sklízíme, co jsme venku zaseli. Opakujeme a dáváme do souvislostí. Testujeme, jak jsme učivo pochopili venku.

 • V průběhu týdne nabyté znalosti a získané schopnosti většinou ve čtvrtek aplikujeme v praxi. K tomu nám již od září dobře slouží vesnička Skřítkovice, kterou si děti postupně staví a modernizují v lese.

 • Každý týden jiné téma, kterému se věnujeme v průběhu pobytu a výuky venku i při učení z učebnic - protože informace získané různými přístupy a napříč předměty v rámci jednoho tématu již zůstávají.

 • Venku se učíme: pozorováním, zkoumáním, experimentováním, práci s názornými přírodními pomůckami, v pohybu, různými didaktickými hrami, které bychom zbytečně hráli vevnitř, když u nich dostatek prostoru a čerstvého vzduchu výuce pomáhá

       - konkrétně: Hejného matematiku, logické úlohy, téměř všechny témata prvouky, hudební výchovu, tělesnou výchovu           a v teplejších měsících i výtvarnou výchovu

 • Vevnitř pak na venku nabyté znalosti a schopnosti navazujeme v didaktických hrách s dalšími pomůckami a při písemném a výtvarném vypracovávání úkolů z učebnic a pracovních sešitů

 

       Domácí úkoly

 • Domácí úkoly zadáváme vždy s ohledem na každého žáčka - každý může mít různé úkoly podle toho, co má posílit nebo dohnat (povinné úkoly) nebo taky čemu se chce více věnovat (dobrovolné úkoly).

 • Aby děti nemusely pro nácvik psaní a gramatiky psát texty poskládané z náhodných vět, dostávají i individuální úkoly vázané na téma následujícího týdne, ve kterých se seznámí s tématem a zároveň u práce s přečteným textem procvičí právě probírané učivo.

 • Víkendovníčky - jejich pravidelnost (psané v sobotu a v neděli) vede k pozitivnímu a silnému návyku vést si deníček i v budoucnu, jejich forma je skvělá pro trénink psacího písma, gramatiky, syntaxe a sémantiky, při přednášení víkendovníčku se dětí učí taky rétorice a jejich posluchači ohleduplnému a vědomému naslouchání.

 • Čtenářský list - čtení je krásné umění, zábava ale i pramen k informacím - proto motivujeme děti k tomu, aby každý měsíc přečetly alespoň jednu knížku - u přednesu jejího zpracování můžou děti inspirovat ostatní

 • Rozsah domácích úkolů je u nás mnohem menší než ve standardních školách - jejich vypracování se děti věnují ve středu a o víkendu.

 • Cílem domácích úkolů, které zadáváme je:

  • posílit slabší stránky žáčka (například konkrétní početní příklady nebo cvičení konkrétního písmenka, které žáčkovi nejde),

  • umožnit žáčkovi pracovat kreativně a zcela samostatně (sporadické úkoly k týdennímu tématu do expedičního deníčku)

  • trénovat psací písmo a gramatiku a rozvinout potenciál pro pozdější psaní slohových útvarů (ve víkendovníčku)

 

     Struktura týdne

       Pondělí

 • venku přednes víkendovníčku a týdenního úkolu, nebo čtenářského listu

 • venku úvod do týdenního tématu a aplikace matematiky

 • prvouka (většinou související s týdenním tématem)

 • matematika

       Úterý

 • venkovní aktivity, ve kterých vysvětlujeme a hrajeme si s novými znalostmi z češtiny

 • čeština a matematika

 • různé hry s didaktickými pomůckami k matematice a češtině

 • hudební výchova

       Středa

 • venkovní aktivity k angličtině - písničky, pohybové hry, dialogy, role plays

 • Angličtina v učebnici a v pracovních listech

 • Čtení a práce s čítankou (v případě druháčků)

 • Hry podporující čtecí a psací dovednosti prvňáčků s učebnicí Hrajeme si ve škole a doma

       Čtvrtek

 • Opakování všech nabytých znalostí týdenního tématu a češtiny venku v šifrách, hrách a pozorováních

 • Český jazyk a matematika v pracovních listech

 • Výtvarná výchova vázaná k týdennímu tématu, hudebce nebo k matematice (geometrii)

       Pátek

 • Tělesná výchova venku

 • Hry v přírodě a aktivity s návazností na téma týdne

 • Volná hra

  Zuzka Medvecká - učitel lesní školy
  tel.: 774 838 099  e-mail: zuzka@medvecky.net

Zuzky největší zálibou je zalíbení v životě a v jeho poznávání. Pozorování přírody, dětí kolem ní, lidí, naslouchání,                  studium. A tak, i když po absolvovaní doktorského studia etnologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze            opustila školní lavice, ptá se a přemýšlí dál. Jako adaptační specialista v mezinárodní firmě pracovala na předcházení a      řešení konfliktů. V neziskových organizacích mapovala situace v různých společenstvích a navrhovala jejich řešení. Celou tu dobu pro občanské sdružení Technická přestávka, o.s. organizovala zážitkovo-vzdělávací tábory pro vysokoškoláky. Ráda čte, poslouchá příběhy a hudbu, tancuje a zpívá. Ze všeho nejraději ale podporuje lásku k životu, k lidem a k lepšímu poznání všeho kolem nás.

Ve školním roce 2022/2023 bude pro žáky nová třídní kmenová učitelka. Zuzka Medvecká se momentálně musí věnovat své léčbě, aby se k nám mohla brzo zase vrátit.

       Individuální přístup ve vzdělávání našich žáčků

 • Jsme moc rádi, že díky menšímu kolektivu můžeme přistupovat ke každému žáčkovi individuálně.

 • Hledáme flexibilně způsoby, jak využít potenciál a individuální vybavení každého žáčka tak, aby měl i nadále k učení pozitivní vztah a aby mohl plně rozvinout svůj potenciál

 • Posilujeme slabší stránky dětí - snažíme se využít všech znalostí oboru pedagogiky a psychologie, aby děti s pomalejším postupem v některých oblastech doběhly spolužáky bez extremní zátěže

 • Rozvíjíme silnější stránky každého - proto rychlejším a víc motivovaným žáčkům umožňujeme podílet se na učivu vyššího ročníku, pracovat ve spolupráci se starším spolužákem na projektu, který pak prezentuje svým vrstevníkům a pomáhat s výukou těm, kteří naopak potřebují víc individuální péče

 • Každý je na něco nadaný. Každému proto umožňujeme rozvíjet znalosti a schopnosti, které má získat podle RVP i ve zcela individuálních projektech šitých na míru podle zájmů žáka. Individuální plány pro nadané žáky, průběžné hodnocení).

    

 

děti z lesní školy Studánka:

 • poznávaJí svět kolem sebe ve své báječné složitosti originálními způsoby a radostí z objevování

 • zvládají kromě čtení a psaní i čtení s porozuměním a kritickým uvažováním

 • hledají vlastní řešení v matematických i životních úkolech

 • vnímají jinakost jako pozitivní hodnotu - umí jí poznat a ocenit

 • umějí naslouchat druhým a samotné se umí projevit, argumentovat a nacházet společné řešení

 • vyrůstají v rovnováze s ostatními dětmi i s přírodou - v sobě i kolem sebe

 • jsou šťastným a odpovědným dítkem s respektem k sobě stejně jako k druhým

Dokumenty a informace pro Lesní komunitní školu Studánka:

Smlouva Lesní škola Studánka 2021/2022

Souhlas zákon. zástupce s užitím osobních údajů škola 2021/2022

Vybavení dětí pro pobyt v lesní škole

Etický kodex a pravidla LMŠ a LKŠ

Provozní řád lesní mateřské školky Studánka 21/22

Jsme škola přátelská dětem a přírodě. Všem lidem napříč různým kulturám a planetě.

Učíme hrou. Proto učíme matematiku Hejného metodou, která je postavená na hravosti dětí a jejich přirozené schopnosti logického myšlení.

Vnímáme každé dítě jako originál se svými vlastními silnými a slabšími stránkami a na jejich základě jsme připraveni motivovat a vysvětlovat učivo individuálně.

Jsme škola, která je otevřená různosti, metody v učení nevyjímaje. Proto se nebráníme například kombinaci genetické a analyticko-syntetické metody v psaní a čtení.

Většinu času trávíme venku v přírodě, která nás otužuje, inspiruje, učí a harmonizuje.

 

Příroda je naší učitelkou ne jenom když probíráme témata prvouky, ale i v hudební výchově, v rozvoji výtvarného umění, v češtině, matematice i angličtině.

Všechny předměty vyučujeme mimo časové bloky, napříč celým dopolednem, propojené v jeden mezipředmětový celek.

Podle hesla v zdravém těle, zdravý duch tužíme tělo i mysl pobytem a organizovaným ale i naprosto volným a spontánním pohybem v přírodě.

Důsledně děti seznamujeme i s morálními hodnotami, které upevňujeme napříč celým učivem, zejména v souvislosti s týdenními tematickými celky.

   

škola55.jpg
278185810_7690426994315932_6919660380934142278_n
278185810_7690426994315932_6919660380934142278_n

press to zoom
277100980_10158656193630779_3981819375759883388_n
277100980_10158656193630779_3981819375759883388_n

press to zoom
Add a Title
Add a Title

Describe your image

press to zoom
278185810_7690426994315932_6919660380934142278_n
278185810_7690426994315932_6919660380934142278_n

press to zoom
1/81
Zuzka fotka.jpg
Kontaktujte nás