top of page

Zápis do LMŠ Studánka na školní rok 2024/2025

 

Zápisy do Lesní mateřské školy Studánka budou probíhat následovně: 

 

elektronicky, nebo písemně poštou v termínu od 13. 5. do 16. 5. 2024

prezenční formou ve středu 15. a čtvrtek 16. 5. 2024 od 8:00 do 11:30 a od 15:00 do 17:00 po předchozí domluvě  a potvrzení dne a času přes e-mail: lsms.beroun@gmail.com

Na prezenční zápis sebou doneste vyplněné a podepsané formuláře, které naleznete níže a též prostou kopii rodného listu dítěte. V Evidenčním listu musí být od praktického dětského lékaře potvrzení o povinném očkování.

Žádosti jsou evidovány pod přiděleným registračním číslem.

Podání žádosti včetně dalších dokumentů je možné doručit následujícími způsoby:

- datovou schránkou - Lesní mateřská škola Studánka (7vitf9p)

- e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na lsms.beroun@gmail.com

- poštou na adresu Tovární 80, Beroun 266 01 (rozhodující je datum podání na poštu)

Pokud by podání bylo učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu apod.), je nutné jej do 5. dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Spolu se žádostí je nutné doložit též prostou kopii rodného listu dítěte a potvrzení praktického dětského lékaře o povinném očkování. Potvrzení lékaře je nutné zaznamenat do Evidenčního listu.

Povinnost potvrzení očkování se netýká dítěte, které bude plnit povinné předškolní vzdělávání. Veškeré údaje jsou důvěrné a budou uloženy ve spisu dítěte v uzamykatelné skříni v kanceláři školky.

Formuláře potřebné pro zápis - Žádost o přijetí dítěte do LMŠ Studánka, Evidenční list a Souhlas se zpracováním

osobních údajů jsou k dispozici ke stažení níže: 

Kritéria pro přijímání dětí:

1. Přijímány jsou děti od 3 do 6-ti let.

2. Na přijetí dítěte do LMŠ Studánka není nárok. O přijetí dětí rozhoduje zřizovatel, přičemž pro přijetí je rozhodující:

- kapacita LMŠ Studánka

- model docházky - přednostně jsou přijímány děti s celotýdenní docházkou.

- zralost dítěte – viz čl. II. 3.

- seznam čekatelů – tzv. náhradníci mají přednost

- sourozenci – mají přednost

- vyrovnané zastoupení obou pohlaví ve skupině

Přijaty mohou být pouze děti, které se podrobily stanovenému pravidelnému očkování, nebo mají písemné potvrzení od lékaře, že jsou proti nákaze imunní, nebo se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci dle požadavku § 50 zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného

zdraví.

Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, pokud je volná kapacita školy. LMŠ Studánka není spádovou školkou.

Zákonný zástupce dítěte, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání, je povinen poskytnout LMŠ Studánka informace, ve které spádové MŠ je dítě evidováno. Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2024 pěti let (tzn. datum narození do 31. 8. 2019), až po děti s odkladem školní docházky.

 

bottom of page