top of page

Zápis do LMŠ Studánka na školní rok 2022/2023

Vážení zájemci,

zápis do Lesní mateřské školy Studánka bude probíhat v termínu od 2. 5. do 13. 5. 2022.  Zápis bude probíhat v tomto termínu buď prezenčně - formou předem domluvené schůzky, nebo elektronicky. V případě dotazů napíší zákonní zástupci e-mail na adresu: lsms.beroun@gmail.com, v případě zájmu o osobní schůzku v termínech 4. a 5. 5. 2022, se zákonní zástupci zapíší do tabulky viz níže.

Níže naleznete nejdůležitější informace pro zápis a veškeré další informace naleznete ve směrnici pro přijímání dětí do Lesní mateřské školy Studánka, kterou si prosím přečtěte, zde: 

Zápis může proběhnout na základě podaného formuláře Žádost o přijetí dítěte do LMŠ Studánka vyplněného zákonným zástupcem. Žádosti jsou evidovány pod přiděleným registračním číslem.

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání lze učinit písemně, nebo ústně do protokolu, anebo v elektronické podobě.

 

Podání žádosti včetně dalších dokumentů je možné doručit následujícími způsoby:

- datovou schránkou - Lesní mateřská škola Studánka (7vitf9p)

- e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na lsms.beroun@gmail.com

- poštou na adresu Arnoltova 426/6, Beroun, 266 01 (rozhodující je datum podání na poštu)

- vhozením do schránky kanceláře LMŠ Studánka na adrese Arnoltova 426/6, Beroun

- osobně při předem sjednané osobní schůzce

Termíny možných osobních schůzek: 4. 5. a 5. 5. 2022 v čase 10:00 - 16:00, konzultace v délce 30 min., zapisujte se k termínu a času zde:  

 

Pokud by podání bylo učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5. dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Spolu se žádostí je nutné doložit též prostou kopii rodného listu dítěte a potvrzení praktického dětského lékaře o povinném očkování. Potvrzení lékaře je nutné zaznamenat do Evidenčního listu.

Povinnost potvrzení očkování se netýká dítěte, které bude plnit povinné předškolní vzdělávání. Veškeré údaje jsou důvěrné a budou uloženy ve spisu dítěte v uzamykatelné skříni v kanceláři školky.

Formuláře Žádost o přijetí dítěte do LMŠ Studánka, Evidenční list a Souhlas se zpracováním

osobních údajů jsou k dispozici zde: 

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2022 pěti let, až po děti s odkladem školní docházky.

Zákonný zástupce dítěte, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání, je povinen poskytnout LMŠ Studánka informace, ve které spádové MŠ je dítě evidováno.

Kritéria pro přijímání dětí:

1. Přijímány jsou děti od 3 do 6-ti let.

2. Na přijetí dítěte do LMŠ Studánka není nárok. O přijetí dětí rozhoduje zřizovatel, přičemž pro přijetí je rozhodující:

- kapacita LMŠ Studánka

- model docházky - přednostně jsou přijímány děti s celotýdenní docházkou.

- zralost dítěte – viz čl. II. 3.

- seznam čekatelů – tzv. náhradníci mají přednost

- sourozenci – mají přednost

- vyrovnané zastoupení obou pohlaví ve skupině

Přijaty mohou být pouze děti, které se podrobily stanovenému pravidelnému očkování, nebo mají písemné potvrzení od lékaře, že jsou proti nákaze imunní, nebo se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci dle požadavku § 50 zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného

zdraví.

Zákonný zástupce je povinen od data přijetí platit měsíční poplatek za předškolní vzdělávání stanovený ředitelem mateřské školy na daný školní rok i v případě, že dítě nastoupí do mateřské školy až v průběhu školního roku.

Zákonný zástupce je po přijetí dítěte povinen zaslat vratnou zálohu 3000,- Kč do 15. července 2022 - před nástupem od září 2022. Záloha se posílá na účet č: 2500718907/2010 (do zprávy pro příjemce uvedete jméno a příjmení dítěte). Záloha 3000,- Kč je vratná při ukončení předškolního vzdělávání v LMŠ Studánka Vašeho dítěte při splnění všech zákonných a smluvních podmínek. Po dohodě může být i odečtena z poslední měsíční platby školkovného před ukončením předškolního vzdělávání.

 

Podmínky placení a ceník pro šk. rok 2022/2023

 

Lesní mateřská školka Studánka ve školním roce 2022/2023 bude v provozu od pondělí do pátku, a to od 8:00 hod. do 16:30 hod. Školku je možné navštěvovat ve vybrané dny, nebo celý týden. Poskytujeme také možnost adaptační docházky na půl dne, nebo jeden den v prvním měsíci docházky.

Měsíční školkovné od 1. 9. 2022 je následující:                                           

​​

5 dní v týdnu..........................6400,- Kč                             

4 dny v týdnu.........................5800,- Kč                                

3 dny v týdnu.........................5000,- Kč                          

2 dny v týdnu.........................3800,- Kč   

                          

1 den v týdnu.........................3200,- Kč          

                   

 

1/2 dne v týdnu (8:00 - 12:00)...............poplatek je poloviční měsíční poplatek za odpovídající počet dní v týdnu po dobu jednoho měsíce.

 

Docházka na jeden den v týdnu, nebo půl dne, je možná jen krátkodobě pro období adaptace v prvním měsíci docházky.​

 V případě přihlášení dalšího sourozence, bude mít druhý sourozenec 10% slevu na školkovném.

Poplatek za školkovné je nutné uhradit do posledního data předchozího měsíce. Platit můžete buďto v hotovosti, nebo převodem nově od září 2022 na účet LMŠ Studánka č.: 2201299116/2010. Do zprávy pro příjemce vždy uveďte jméno a příjmení dítěte a měsíc za který je platba provedena.

V případě, že se dítě nebude moci školky zúčastnit, omluvte ho při plánované absenci nejpozději do 16 hod. předešlého dne telefonicky, sms. Při neplánované absenci co nejdříve. Pro tento účel je speciálně určený telefon (telefonní číslo najde v sekci LESNÍ ŠKOLKA - PRO ŠKOLKOVÉ RODIČE (využívejte prosím jen pro omluvy a náhrady).

Náhrady za omluvené dny při docházce 3 a méně dnů v týdnu:

Za omluvené dny budete moci čerpat náhrady dle volné kapacity v jiný školkový den, pokud dítě dochází na 3 a méně dnů v týdnu. Náhrady se domlouvají na telefonním čísle, informace viz výše.

 ​

Stravné

Do ceny školkovného, školného se nepočítá cena za stravování. Cena stravného je vyúčtovaná vždy po měsíci docházky podle počtu dnů přítomnosti dítěte ve školce. Platby za stravné se hradí na účet č.: 2700973486/2010. Do zprávy pro příjemce vždy uveďte jméno a příjmení dítěte a měsíc, za který je platba provedena. Prosíme o pečlivé uvedení jména a měsíce. Platba na účet je pak lépe dohledatelná v případě nejasností ohledně uhrazení. ​

Cena za stravování (dopolední/odpolední svačina a oběd) bude dotovaná provozovatelem LBDK, z.s. a je stanovena na výši 60,- Kč za den.

 

Záloha

Záloha 3000,- Kč je vratná při ukončení předškolního vzdělávání v LMŠ Studánka Vašeho dítěte při splnění všech zákonných a smluvních podmínek. Záloha se platí na účet č: 2500718907/2010 (do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte a slovo záloha) do 15. července - před nástupem od září následujícího školního roku. Po dohodě může být i odečtena z poslední měsíční platby školkovného před ukončením předškolního vzdělávání. 

Platby v případě prázdnin (mimo letních), jiného volna a nepřítomnosti

Paušální částka školkovného, školného a docházkovného, která se měsíčně platí, je průměr počtu dnů za měsíc vynásobený koeficientem, 4,2. Tedy 4 týdny a něco. Někdy má měsíc 5 týdnu, někdy 4. V měsících, na které vychází nějaké prázdniny (mimo letních), státní svátky, nebo při nepřítomnosti dětí, se platí stále stejná paušální částka bez možnosti ponížení. 

Kontaktujte nás
bottom of page