top of page

 

LMŠ Studánka – informace na rok 2020/2021 Covid-19


INFORMACE


- Škola a školské zařízení zajišťuje v rámci své kompetence např. dezinfekci rukou, úklid prostor, dodržování základních hygienických pravidel, nevpouští do budovy nemocné osoby atp.
- Od dětí/žáků/studentů se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
- Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu dětí/žáků/studentů do budovy školy a pohybu osob před budovou školy.
- Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu dětí/žáků/studentů ve třídách, odděleních, studijních skupinách či kurzech.
- V případě pouhého podezření na výskyt nákazy covid-19 ve škole, škola sama KHS nekontaktuje.


DOPORUČENÍ


Při zahájení školního roku škola aktualizuje kontakty na všechny účastníky vzdělávacího procesu včetně zákonných zástupců dětí a žáků a zaměstnanců školy (telefonní čísla a emaily). Doporučuje se vytvořit ve škole či školském zařízení systém sdílení informací (např. komu se hlásí onemocnění dítěte nebo zaměstnance), stanovit jednotné místo, kde se budou zveřejňovat aktuální oznámení.
Škola průběžně dětem/žákům/studentům i zaměstnancům školy zdůrazňuje zásady osobní a respirační hygieny, tedy že je nutné kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce. Škola upozorňuje zaměstnance školy a zákonné zástupce dětí a žáků, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.
Doporučuje se, aby byl pobyt zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob uvnitř budovy škol a školských zařízení omezen, pokud to lze. V opačném případě se doporučuje dle možností školy vyčlenit zónu pro všechny cizí příchozí osoby s nastavením příslušných protiepidemických opatření podle pravidel vyplývajících ze semaforu. Škola v průběhu školního roku zváží nutnost konání těch aktivit, které nejsou pro naplnění školního vzdělávacího programu nezbytné a dochází při nich ke koncentraci vyššího počtu lidí (např. kulturní a sportovní akce více tříd či škol) a pokud možno takové aktivity nekoná. Konání těchto aktivit nicméně není obecně zakázáno; s přihlédnutím k výše uvedenému je možné organizovat školní výlety, školy v přírodě, adaptační pobyty apod. (v závislosti na aktuální epidemiologické situaci podle „semaforu“ MZd; přičemž epidemiologická situace v době plánování (objednání) akce může být rozdílná s epidemiologickou situací v době konání akce). Doporučuje se omezit kontakt se zahraničními zaměstnanci.


HYGIENICKÁ PRAVIDLA A STANDARD ÚKLIDU


- V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje
ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a
následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole. Škola na nutnost
takového postupu opakovaně upozorňuje.
- Je zajištěno bezpečné osoušení rukou – nejlépe ručníky na jedno použití, případně
osoušeči rukou; v mateřské škole lze používat také textilní ručníky.
- Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně.
- Vyprazdňování odpadkových košů je prováděno minimálně jednou denně.
- Škola zajistí praní prádla při dostatečně vysokých teplotách nad 60 °C. Z důvodu
minimalizace šíření viru vzduchem se použité prádlo neprotřepává, jeho třídění se
provádí ve vyčleněné místnosti. Škola používá vhodné transportní obaly, které zabraňují
kontaminaci okolí nečistotami. Obaly musí být vhodné k praní nebo omyvatelné a
dezinfikovatelné nebo na jedno použití. Použité prádlo (lůžkoviny, ručníky apod.)škola
skladuje v obalech ve vyčleněném prostoru. Nelze společně skladovat čisté a použité
prádlo.
- Školní jídelna musí respektovat zásady správné výrobní a hygienické praxe. Je důležité,
aby se zajistilo mytí nádobí při dostatečně vysokých teplotách (mycí proces min. 60 °C).
Při ručním mytí je nutné zajistit finální oplach vodou o teplotě min. 85 °C.


ŠKOLA JE VYBAVENA:


- Čisticími a dezinfekčními prostředky – tak, aby nedošlo k výpadku po spotřebování
zásob. Na koronavirus působí dezinfekční přípravky s virucidní aktivitou. Na etiketě
přípravku by měla být uvedena účinná koncentrace dezinfekčního přípravku a čas
působení.
- Bezkontaktním teploměrem – měření tělesné teploty dětí/žáků/studentů, popřípadě
zaměstnanců školy v případě podezření na infekční onemocnění, včetně covid-19.
- Přiměřeným počtem roušek– pro děti/žáky/studenty či zaměstnance školy s podezřením
na výskyt covid19, záložní roušky pro případ povinného zavedení nošení roušek ve
společných prostorech školy (pro případ

zapomenutí nebo znehodnocení roušky
žáka/studenta či zaměstnance školy).


KROKY ŠKOLY V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY COVID-19


Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19.
Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí/žáků/studentů příznaky infekčního
onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku,
bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale je vhodné těmto
příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění (objevení) je nutné volit
tento postup:
- příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka/studenta do školy – dítě/žák/student není
vpuštěn do budovy školy; v případě dítěte či nezletilého žáka za podmínky, že je
přítomen jeho zákonný zástupce
Škola informuje zákonného zástupce, resp. zletilého žáka nebo studenta o tom, že má
telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
- Pokud se u zaměstnance školy objeví příznaky infekčního onemocnění (včetně covid-19),
školu nebo aktivitu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a dodržením
dalších obecně známých pravidel chování a jednání při podezření na nákazu tímto virem.
- Dítěti/žákovi/studentovi (popřípadě zaměstnanci školy) s přetrvávajícími příznaky
infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně
alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě,
prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.


VÝSKYT ONEMOCNĚNÍ COVID-19 U ŽÁKA NEBO ZAMĚSTNANCE ŠKOLY


Školu v případě výskytu onemocnění zpravidla kontaktuje příslušná KHS. Ta provádí
epidemiologické šetření a sdělí škole další pokyny, popřípadě rozhodne o protiepidemických
opatřeních. V případě, že se ředitel školy dozví o výskytu onemocnění covid-19 dříve,
kontaktuje zaměstnance protiepidemického odboru nebo odboru hygieny dětí a mladistvých
místně příslušné KHS. Seznam kontaktů je uveden na webových stránkách KHS.
V případě výskytu onemocnění covid-19 se karanténa týká okruhu osob, které byly v
rizikovém kontaktu. O okruhu těchto osob rozhoduje příslušná KHS na základě
protiepidemického šetření. Při svém rozhodování přihlíží mimo jiné k délce kontaktu,
vzdálenosti osob, k zavedeným opatřením atd. Každá situace je jiná, protože každý kolektiv v
sobě zahrnuje více proměnných – např. velikost školy, členění objektu (samostatná budova,
pavilony), počet dětí/žáků/studentů ve třídě, způsob školního stravování, pobyt ve školní
družině, v zájmových kroužcích, sportovní aktivity, způsob dopravy do školy a především
místní epidemiologickou situaci.
Škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy
stanovených KHS a o případné úpravě způsobu vzdělávání děti/žáky/studenty, zákonné
zástupce nezletilých dětí/žáků/studentů a svého zřizovatele.
Mateřské školy mají povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, pro
které je předškolní vzdělávání povinné, za předpokladu, že chybí většina dětí třídy,
která je organizována výlučně pro tyto děti, nebo chybí většina těchto dětí z celé
mateřské školy nebo z celého odloučeného pracoviště. Prezenční výuka dotčených
dětí/žáků/studentů přechází na výuku distančním způsobem (s ohledem na jejich
podmínky pro distanční vzdělávání). Ostatní děti/žáci/studenti, kterých se zákaz
nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání. Preferuje se, aby zároveň zůstávali
součástí jedné skupiny.
Novinkou pak bude linka přímo určená ředitelům (vedení) škol (na mailu
koronavirus@msmt.cz a tel. číslech +420 771 139 410 a +420 771 139 398),
kde Vám rádi pomůžeme a zodpovíme Vaše případné dotazy spadající do
působnosti MŠMT.
Další informační podporu ze strany MŠMT v oblastech spadajících do věcné
působnosti MŠMT (tedy oblasti pedagogicko-organizační, aplikace školské
legislativy apod.) zajišťuje speciálně zřízená „koronalinka“ MŠMT
Koronalinka má zvláštní číslo určené jen pro vedení škol a školských zařízení.
Koronalinka je Vám k dispozici každý všední den od 8 do 17 hodin.
Další informace budeme průběžně zveřejňovat na webu “nadalku.msmt.cz”
V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19
je škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna
aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS
nebo plošně MZd.

bottom of page