top of page
spolufinancováno logo.jpg
stažený soubor.png
logo ESC.png

Nabízí mladým lidem příležitost poskytovat pomoc potřebným. V rámci programu poskytuje mládeži a mládežnickým organizacím možnosti dobrovolnictví, stáží a pracovních míst a zapojení se do solidárních projektů.

Cíl programu

Cílem Evropského sboru solidarity je nabídnout mladým lidem příležitost poskytovat pomoc potřebným, podílet se na řešení společenských problémů a zasadit se o vytvoření inkluzivnější společnosti.  Zároveň nabízí příležitost získat nové  dovednosti a pracovní zkušenosti, které zlepší jejich postavení na trhu práce.

Koordinátor dobrovolníků:

Volunteer coordinator:

Mgr. Sandra Černá 

volunteer.studanka@gmail.com

Leták-Hledáme dobrovolníka!.png
image002.png

Naši dobrovolníci

278008594_570014511120932_9119067513083304157_n.jpg
İlknur Ayla Birinci
Dobrovolnice - Evropský sbor solidarity

Ayla působila v naší organizaci jako dobrovolník od dubna 2022 do listopadu 2022.

Ahoj! Jmemuji se Ayla Birinci. Je mi 27 let. Se svou rodinou žiji v Sakarya/Turecko. Jsem architekt. Základní školu a střední školu jsem dokončila v mém městě. V roce 2019 jsem absolvovala a získala Bakalářský titul v oboru architektury na Istanbulské technické univerzitě. V budoucnu chci pokračovat ve studiu na katedře architektury. Myslím, že jsem pracovitý člověk a snažím se dosáhnout své cíle. V průběhu času jsem se připojila k mnoha sociálním a vzdělávacím aktivitám, které rozvíjejí mé dosavadní komunikační schopnosti, takže se mohu snadno přizpůsobit týmové práce. Zajímám se o kreativitu a různé kultury. Myslím, že poznávat svět zlepšuje naši představivost, takže se chci dozvědět o různých kulturách. Díky všem mým zkušenostem, jsem si uvědomila, že je cenné sdílet naše znalosti s ostatními, a tak jsem se rozhodla podílet se na dobrovolnickém projektu v LBDK, z.s. Myslím, že mohu podpořit dětský klid a motivaci. Můžeme spolu pořádat tvořivé dílny a další akce, to bude posilovat naše přátelství. Ráda budu s dětmi mluvit o turecké kultuře a jazyce. Věřím, že mně čekají hezké zážitky. İlknur Ayla Birinci

(překlad Google)

PROJEKTY S AYLOU

7. 9. 2022

Today we worked on mapping.  We made a short tour from the bus stop to the forest.  We stopped at some points and tried to draw every detail we saw around us.  After completing the drawing, we went back to school and colored the map.  Everyone chose their own style and completed their painting.  With this study, they examined the environment better and noticed many details.

7. 9. 2022 Dnes jsme pracovali na mapování. Udělali jsme si krátkou prohlídku od autobusové zastávky do lesa. Na některých místech jsme se zastavili a snažili se nakreslit každý detail, který jsme kolem sebe viděli. Po dokončení kresby jsme se vrátili do školy a vybarvili mapu. Každý si vybral svůj styl a dokončil svůj obraz. Touto studií lépe prozkoumali prostředí a všimli si mnoha detailů.

(překladač Google)

21. 9. 2022

Today we had a short trip in the forest. We were trying to find mushrooms there. We took a short break in a special area where we built our houses from natural materials in the forest. We repaired parts of them that were damaged due to weather conditions. We had lots of mushrooms at the end of our trip. Then we went back to the playground and played a short game about numbers in Turkish. 

21. 9. 2022 Dnes jsme měli krátký výlet do lesa. Snažili jsme se tam najít houby. Udělali jsme si krátkou přestávku ve speciální oblasti, kde jsme si postavili domy z přírodních materiálů v lese. Opravili jsme jejich části poškozené vlivem povětrnostních vlivů. Na konci naší cesty jsme měli spoustu hub. Pak jsme se vrátili na hřiště a zahráli si krátkou hru o číslech v turečtině.

(překladač Google)

22. 9. 2022

Today we created teams for clothing design. Everyone chose the team name and concept. Together with the materials they brought from home, they designed clothes related to their concepts. Everyone gave ideas and supported each other. At the end of the work, they exhibited their designs along with the music.

22. 9. 2022 Dnes jsme vytvořili týmy pro oděvní design. Každý si vybral název týmu a koncept. Spolu s materiály, které si přinesli z domova, navrhli oblečení související s jejich koncepty. Všichni dávali nápady a vzájemně se podporovali. Na konci práce vystavili své návrhy spolu s hudbou.

 

 

26. 9. 2022

Today, We had a workshop belonging to ARTER for kids. "What Dreams of a Sleeping Cat?". Firstly, They watched a short film about the community of cats by Annika Erikson. Then, everyone imagined a sleeping cat has a dream, and prepared a storyboard about it. They shared stories with friends. 

26. 9. 2022 Dnes jsme měli workshop pro děti ARTER. "Jaké sny spící kočka?". Nejprve zhlédli krátký film o komunitě koček od Anniky Eriksonové. Pak si každý představil, že spící kočka má sen, a připravili o tom scénář. Sdíleli příběhy s přáteli.

(překladač Google)

 

projekt.jpg
308487509_6163328040349630_8709199883161081445_n.jpg

24. 10. 2022

Today, we made a collage about our feelings related with photography which is selected by ourselves. 

24. 10. 2022

Dnes děti udělaly koláž z obrázků, které si vybraly, o pocitech spojených s obrázky. 

received_1567843463678096.jpeg

Emile Chevalier
Dobrovolník - Evropský sbor solidarity

Lucile.jpg

Lucile Landais
Dobrovolnice - Evropský sbor solidarity

Ahoj, jmenuji se Emile, je mi 24 let a jsem z Paříže ve Francii.

Rád chodím do kina, mám rád hudbu, historii, stolní hry, výtvarné umění a, kreativní aktivity. Několikrát jsem v životě cestoval, ale ne na pozici evropského dobrovolníka.

 

Ahoj! Jmenuji se Lucile. Pocházím z Francie a nastupuji do Studánky na téměř rok jako dobrovolník. Protože mě velmi zajímá přírodní procesy a lidské interakce, vystudovala jsem psychologii a environmentální vědy. Poté jsem absolvovala magisterské studium ve vědeckém zprostředkování na Univerzitě v Bordeaux ve Francii, většinou jsem pracovala jako environmentální pedagog s širokou veřejností, dětmi i dospělými. Mnoho let se také věnuji hudbě a výtvarnému umění, jako je malba a kresba. Kromě toho ráda cvičím jógu a chodím na turistiku. Cítím vděčnost za tuto příležitost strávit čas ve Studánce a jsem velmi nadšená dozvědět se více o pedagogice, dětech a české kultuře.

PROJEKTY S LUCILE, EMILE

1. týden v únoru 2023

ANGLICKÝ PROJEKT

Lucille si pro nás připravila projekt, pro který vytvořila úžasnou vlastní knížku. Děti se proměnily v různé postavy s různými charakteristikami a dovednostmi. Celý projekt probíhal bilingválně, čímž se děti přirozenou cestou seznamují s jazykem.

VYRÁŽÍME NA PLAVBU

Nejprve Lucille přečetla část svého příběhu a rozdala dětem dané role.

ZTROSKOTÁNÍ

Ocitli jsme se na pustém ostrově a děti ve svých rolích plnily různé úkoly a nástrahy, které na nás čekaly. Přicházely se skutečně originálními řešeními.

ZACHRÁNĚNI

Po splnění všech úkolů jsme se z ostrova stále nemohli dostat. Někdy nejsme schopni v životě své problémy vyřešit sami a přijde někdo či něco, co nám pomůže. Zvuk helikoptéry nám dal naději a brzy jsme se setkali se svými blízkými. Děkujeme Lucille za do detailu propracovaný projekt.

2. týden v únoru 2023

HISTORIE A RŮZNOST SVĚTA

 

Are we all looking at the world the same way ?

This week, children shared pictures and memories about their personnal history. Today, they thought about what global human history means for them. After sharing their ideas, it was the time for a team game. They found their way to a treasure box and achieve challenges to earn keys to open it. You may wonder what was inside the box ?! Some weird world maps... Different points of view from different times and parts of the world !

During a second time, children drew infividually on pieces of paper what family, éducation, happiness, différences and richness mean to them. We mixed the papers and they had to put other drawings in the rive categories. They conclued that we are different, we have different visions of the world, and we respect every points of view !

Díváme se všichni na svět stejně?

Tento týden děti sdílely obrázky a vzpomínky o své osobní historii. Dnes přemýšleli o tom, co pro ně znamená globální lidská historie. Po sdílení svých nápadů přišel čas na týmovou hru. Našli cestu ke schránce s pokladem a dosáhli výzev, aby získali klíče k jejímu otevření. Možná se divíte, co bylo uvnitř krabice?! Některé zvláštní mapy světa... Různé úhly pohledu z různých časů a částí světa!

Podruhé děti samostatně nakreslily na papír, co pro ně znamená rodina, vzdělání, štěstí, odlišnosti a bohatství. Smíchali jsme papíry a oni museli dát další kresby do kategorií rive. Došli k závěru, že jsme jiní, máme jiné vize světa a respektujeme každý úhel pohledu!

(překladač Google)

 

Laura Corral Carranza
Dobrovolnice - Evropský sbor solidarity

Image.jpg

Ahoj!
Jmenuji se Laura, je mi 19 let a jsem ze Španělska, konkrétně z
Palencie, malého města v Castilla a León, ležícího 250 km severně od Madridu.
Jsem veselá, společenská a milá, studuji druhým rokem pedagogiku, ale nyní jsem se rozhodla dát si pauzu, protože jsem chtěla trochu přemýšlet a načerpat nové zkušenosti.
Ráda chodím ven s přáteli, cestuji, fotím, čtu.

 

Temur profilovka.jpg

Temur Tsenteradze
Dobrovolník - Evropský sbor solidarity

Temur Tsenteradze je 26 letý učitel z Gruzie. Vystudoval matematickou fakultu na Ilia State University. Po bakalářském studiu pracoval čtyři roky ve škole jako učitel matematiky. V současné době studuje magisterské studium techniky na pražské VŠZ. V akademickém roce 2023/2024 bude působit ve Studánce jako dobrovolník evropského sboru solidarity. Má 5 let zkušeností s prací s dětmi i dospělými. Zúčastnil se několika mezinárodních dobrovolnických projektů a školení.

 

Tanya.jpg

Tanya Vakula 

Dobrovolník - Evropský sbor solidarity

Váza s kosatci

Irini Stillo
Dobrovolník - Evropský sbor solidarity

bude doplněno

bude doplněno

bottom of page